Université Saint-Louis - Bruxelles
|

MHUB1222 - Rechtsgeschiedenis (KULeuven-Brussel)Crédits : 7

Professeur :
Mode d'enseignement :
Présentiel, premier quadrimestre, 60 heures de théorie.

Horaire :
Premier quadrimestre
le lundi de 13:30 à 17:30

Langues d'enseignement :
Néerlandais

Objectifs d'apprentissage :
Leerdoelen
1. Aantonen dat het recht geen op zichzelf staand fenomeen is, maar oplossingen biedt voor knelpunten die zich op een bepaald ogenblik in de samenleving voordoen. Beheersingsniveau 1
2. Aantonen dat er een grote continuïteit is in het aanbieden van die oplossingen, wat vertrouwen geeft naar de toekomst. Beheersingsniveau 1  
3. Aantonen dat het recht geen statisch maar een dynamisch fenomeen is. Beheersingsniveau 1
4. Aanbieden van een culturele bagage voor de aanstaande jurist. Beheersingsniveau 1
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende leerresultaten en kerndoelen (van de opleiding):
- De student beschikt over een basiskennis en basisinzicht van het Belgische, het Europese en het internationale recht. Hij is vertrouwd met de juridische terminologie, het theoretisch kader en de vakeigen bronnen van het publiek- en privaatrecht.
• De student heeft een grondige kennis van en inzicht in de basisconcepten van het eigen vakdomein.
• De student kan met precisie vakgebonden juridische en/of andere vakdomein-gerelateerde terminologie en basisbegrippen gebruiken bij vakinhoudelijke discussies en vragen.

- De student heeft inzicht in de wisselwerking tussen de Belgische, Europese en internationale rechtsorde.
•  De student kan de nationale regels uit het vakdomein situeren in hun Europese en internationale
• De student kan de positieve werking van een vakspecifieke regel relativeren doordat hij inzicht heeft in de regels die in andere rechtsstelsel gelden.

- De student bezit een algemene basisvorming over de mens in de samenleving en heeft een basisinzicht in de historische en actuele socio-economische en politieke factoren die het recht beïnvloeden en de samenleving mee vormgeven. De student kan omgaan met het dynamische karakter van het recht en kan het recht in zijn maatschappelijke en historische context situeren.
• De student heeft een inzicht in de ontwikkelingen die het vakdomein heeft doorgemaakt in historisch perspectief.
• De student heeft inzicht in de historische, economische en/of maatschappelijke achtergrond van de kernregels uit het eigen vakdomein en kan omgaan met de dynamische ontwikkeling van het recht.

- De student hanteert een systematische methode bij het oplossen van juridische casussen. Hij is in staat om zelfstandig een synthese en analyse te maken van de juridisch relevante feiten en de noodzakelijke rechtsregels in verband te brengen met deze feiten. Hij hanteert hierbij een logische en juridisch verantwoorde argumentatie.
• De student begrijpt en analyseert juridische en/of andere vakdomein-gerelateerde teksten.
• De student selecteert juridisch relevante feiten uit empirisch feitencomplex.
• De student ontwikkelt een systematische aanpak bij het uitwerken van juridische en/of andere vakdomein- gerelateerde oplossingen.
• De student beargumenteert op logische wijze een juridische redenering.

-  De student kan helder en correct schriftelijk en mondeling communiceren in het academisch Nederlands en gebruikt hierbij steeds een correct taalregister. Hij kan communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten.
• De student beheerst schriftelijk en mondeling het academisch Nederlands.
• De student communiceert schriftelijk met vakgenoten aan de hand van diverse teksttypes waaronder de zakelijke brief, conclusies of juridisch advies, annotatie, synthesenota, contract of regelgeving…
- De student kan juridische, rechtswetenschappelijke en algemeen vormende informatie verzamelen en kritisch verwerken.
• De student kan de wetgeving betreffende het vakdomein opzoeken en verwerken


Prérequis :
Pour le programme de Bachelier en droit :


Corequis :
Aucun

Contenu de l'activité :
Deze cursus biedt een inleiding tot de rechtsgeschiedenis en valt uiteen in twee grote delen. Vooreerst krijgt de student een chronologisch overzicht van de belangrijkste bronnen en stromingen in de uitwendige geschiedenis van het recht. Daarnaast volgt een overzicht van de interne ontwikkeling van de regels van het privaatrecht, met bijzondere aandacht voor het personen- en familierecht, het zakenrecht, het overeenkomstenrecht en de onrechtmatige daad.
Overzicht Lessen:
1. Doelstelling en methodologieën van rechtsgeschiedenis
2. Recht en religie : joods recht, canoniek recht, islamitisch recht, hindoerecht
3. Geschillenbeslechting : met minne of recht ?
4. De Romeinsrechtelijke traditie : Oudheid (Justinianus)
5. De Romeinsrechtelijke traditie : Late Middeleeuwen (Ius commune)
6. De Romeinsrechtelijke traditie : Moderne Tijd (Pandectisten)
7. Germanistische rechtstraditie, Juridisch humanisme, Natuurrecht
8. Revoluties en codificaties in Frankrijk en België
9. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten : de Common law
10. Globalisering en regionalisering
11. Personen- en familierecht 1 : rechts- en handelingbekwaamheid
12. Personen- en familierecht 2 : de rechtspersoon
13. Personen- en familierecht 3 : huwen en scheiden
14. Erfrecht en huwelijksvermogensrecht 1
15. Erfrecht en huwelijksvermogensrecht 2
16. Zakenrecht 1 : soorten zaken en zakelijke rechten
17. Zakenrecht 2 : verkrijgen van eigendom en bezit
18. Zakenrecht 3 : zakelijke zekerheden
19. Verbintenissenrecht : inleidende begrippen
20. Ontstaan van de contractvrijheid en het paradigma van de wilsautonomie
21. Algemene beginselen van contractenrecht
22. Bijzondere contracten : de lening en het woekerverbod
23. De ongerechtvaardigde verrijking
24. Van Romeinse casuïstiek naar de onrechtmatige daad (art. 1382 BW)
25. Quasi-delictuele aansprakelijkheid
26. Reflectiecollege, toelichting bij het examen, mogelijkheid tot het stellen van vragen

Activités d'apprentissages prévues et méthodes d'enseignement :
College

Méthodes d'évaluation :
Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Geen

Bibliographie :
Fons et origo iuris Versio Belgica : een historische inleiding tot het vermogensrecht /Jan Hallebeek , Tammo Wallinga.
Amsterdam, VU university press.